Aangepaste dienst met ds. Sicco Zijlstra / organist: Hans Jütte

Datum/Tijd
zondag, 7 juni 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


Nogmaals: samen zingen (helaas even niet…)

Afgelopen week heeft de kernkerkenraad zich opnieuw gebogen over de vraag of er op dit moment wel of niet samenzang dient plaats te vinden tijdens onze erediensten. De meningen hierover lopen uiteen, zodat het komen tot een besluit waarin ieder zich in voldoende mate kan vinden moeilijk is gebleken. Omdat het nadere onderzoek naar de daadwerkelijke risico’s op besmetting met het corona-virus t.g.v. samenzang nog niet is afgerond, is er nog steeds geen ‘harde informatie’ beschikbaar op dit punt. Om geen barrières op te werpen voor gemeenteleden die inmiddels wèl graag de kerkdiensten weer fysiek bij zouden willen wonen, maar daarbij afgeschrikt worden door mogelijke besmettingsrisico’s van samenzang, is er nu in afwijking van het eerdere besluit op dit punt toch voor gekozen om voorlopig geen samenzang tijdens de erediensten plaats te laten vinden. Dit in afwachting van nadere informatie en adviezen vanuit het landelijke Dienstencentrum PKN.

Ds. Sicco Zijlstra

Kerkdienst Pelgrimkerk, zondag 7 juni 2020 (zondag ‘Trinitatis’)

 

Orde van dienst

——

Orgelspel voor de dienst (N.B.: geen samenzang!): Lied 216 (= loflied op de Schepping)

Welkom

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

We luisteren naar orgelspel: Lied 405 : 1 (‘Heilig, heilig, heilig…’)

Leefregel: 1 Johannes 4:7-13

We luisteren naar orgelspel: Hemelhoog 388/Ev. Liedbundel 422 : 1

(kinderlied ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar…’)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing O.T: Psalm 81

We luisteren naar orgelspel: Ps. 81 : 4 (‘God heeft ons gezegd…’)

Schriftlezing N.T.: Handelingen 2:41-47

We luisteren naar orgelspel: Lied 686 : 1 (‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt…’)

Verkondiging: “Trouw en eensgezind samen”

We luisteren naar meditatief orgelspel n.a.v. Lied 672 (m.n. de coupletten 6 en 7)

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk

Zegen (gemeente staat)

Uitleidend orgelspel: Lied 418 : 1

(‘God schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven…’)