Gemeentevergadering op zondag 24 juni a.s.

Op zondag 24 juni a.s. zal na afloop van de kerkdienst een gemeentevergadering worden gehouden. De
onderwerpen die op deze vergadering aan de orde zullen komen zijn:

1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); recent is de zgn. privacywetgeving die geldt in EU-verband aangescherpt. Ook voor
kerken heeft dit vergaande consequenties. Er zal worden toegelicht wat de consequenties zijn die voortvloeien uit de AVG voor onze
eigen gemeente.

2. Rechtstreeks uitzenden van onze kerkdiensten; de wens leeft om op korte termijn over te gaan tot het rechtstreeks uitzenden van onze kerkdiensten in beeld en
geluid via internet (streamen). De kerkenraad wil dit voornemen afstemmen met de gemeente, nadat toegelicht is wat e.e.a. in de praktijk betekent, welke investeringen hiermee gemoeid zijn etc.

Tijdens de gemeentevergadering liggen ook de jaarstukken over 2017 ter inzage en kunnen hierover desgewenst vragen worden gesteld aan onze penningmeester Ank Wolleswinkel.

Om te voorkomen dat de vergadering wordt verstoord door knorrende lege magen, zal de diaconie in de pauze van de vergadering een broodje serveren 😊.
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om bij de gemeentevergadering op 24 juni a.s. aanwezig te zijn!